afetlerde risk analizi_RGB

 

Afetlerde Risk Analizi ve Afet Risklerinin Azaltılması
 
Editör:        Dr. Öğretim Üyesi Hikmet İSKENDER
Açıklama:         İTÜ Afet Yönetim Merkezi Yayın Serisi-1
Sayfa Sayısı:        189
Baskı Şekli:         E-Kitap
ISBN:        978-975-561-594-3

Değerli Okurlar,

Bu kitap, afetlerde risk analizi ve afet risklerinin azaltılması konularında geniş bir bilgi birikimini içermekte ve konuya ilgi duyan herkes için faydalı olacak niteliktedir. Kitapta ele alınan konular arasında, afetlerin nasıl oluştuğu, afetlerin neden olduğu zararların nasıl ölçüldüğü, risk değerlendirme yöntemleri, risk ve zarar azaltma stratejileri, afetlerde müdahale ve kurtarma faaliyetleri gibi birçok konu bulunmaktadır Bu kitapta okuyucular, afetlerde risk analizi ve afet risklerinin azaltılması için kullanılan en son teknolojiler ve yöntemler hakkında da bilgi edineceklerdir. Bu teknolojiler arasında, uzaktan algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS), yenilikçi güçlendirme yöntemleri gibi yöntemler bulunmaktadır. Bu teknolojiler, afetlerin önceden tahmin edilmesi, risklerin belirlenmesi, acil müdahale planlarının hazırlanması ve insanların güvende tutulması gibi konularda önemli bir role sahiptir.

1. İklim Risk Analizi 1
1.1. Giriş 1
1.2. Tanımlar 4
1.3. Profil Çıkartma 9
1.4. İklim Risk Analizi 12
1.4.1. Etkilenebilirlik Analizi 21
1.5. Risk ve Kırılganlık Analizi ve Önceliklendirilmesi 27
1.6. İklim Risk Yönetiminde (Afet Risk Azaltma ve İklim Değişikliğine Uyum) Eylemler 34
2. Çevresel Tehlikelerin ve Risklerin Azaltılması 41
2.1. Giriş 42
2.2. Çevre Kavramı, Çevresel Tehlikeler ve Riskler 44
2.3. Çevre Kirliliğine Genel Bakış 45
2.3.1. Hava Kirliliği 46
2.3.2. Hava Kalitesi, Küresel Isınma ve İklim Değişikliği 47
2.3.3. Su Kirliliği 49
2.3.4. Toprak kirliliği 51
2.4. Ekolojik Ayak İzi ve Karbon Ayak İzi 52
2.5. Çevresel Risk Değerlendirmesi 55
2.6. Çevresel Tehlike ve Risklere Yönelik Bireysel Çözümler 56
2.7. Çevresel Tehlike ve Risklere Yönelik Küresel Politika ve İş Birlikleri 58
2.8. Sonuç 64
3. Raylı Sistemlerde Risk Analizi 67
3.1. Giriş 67
3.2. Tanımlar 69
3.2.1. Risk Matrisi 71
3.2.2. Risk Grafiği 72
3.2.3. Hata Ağacı Analizi 74
3.2.4. Olay Ağacı Analizi 76
3.2.5. LOPA 76
3.2.6. Markov Modeli 78
3.3. Emniyet Seviyesi Hesaplama Yöntemleri 79
3.3.1. Güvenilirlik Blok Analizi 79
3.3.2. Markov Modeli 85
3.4. Emniyet Sisteminin Yaşam Döngüsünün İncelenmesi 87
3.5. Ortak Sebepli Hatalar 90
3.5.1. Açık Model 91
3.5.2. Kapalı Model 95
3.5.3. Hata Tespit Testleri ve Risk Azaltımı 96
3.6. Sonuç 97
4. Marmara Bölgesi için Genel Afet Riskleri ve Etkilerine Yönelik Zarar Azaltma Esaslı Yeni Bir Risk Analiz Yöntemi Önerisi 99
4.1. Giriş 100
4.2. Risk Değerlendirme ve Analizi Adımları 103
4.3. Risk Azaltma ve Zarar Azaltma Değerlendirmesine Yönelik Yeni Bir Risk Analiz Yöntemi Önerisi 107
5. Kentsel Alanlarda Su Kıtlığı Riski ile Mücadele için Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi Bazlı Yaklaşımlar, Engeller ve Fırsatlar 115
5.1. Giriş 116
5.2. Kentsel su kıtlığı ve ilişkili riskler 120
5.3. Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi Prensipleri 121
5.4. Döngüsel Ekonomi Esaslı Sürdürülebilir Risk Azaltma Stratejileri 123
5.5. Döngüsel Ekonominin Adaptasyonu Önündeki Engeller ve Fırsatlar 129
5.5.1. Engeller 130
5.5.2. Fırsatlar 133
5.6. Sonuçlar 135
6. Hava Kirliliğinin Analizi ve Risk
Değerlendirmesi 141
6.1. Giriş 142
6.2. Hava Kirliliği 143
6.2.1. Hava Kirliliğinin Etkileri 144
6.2.2. Hava Kirliliğinin Tarihsel Süreci 145
6.3. Hava Kirliliği ve İklim Değişimi 150
6.4. Hava Kirliliği ve Risk Değerlendirmesi 152
6.4.1. Tehlikenin Tanımlanması 153
6.4.2. Doz-Yanıt Değerlendirmesi 153
6.4.3. Maruz Kalma Değerlendirmesi 153
6.4.4. Risk Tanımlanması 153
6.5. Risk Değerlendirmesi 154
7. Risk Yönetiminde Karar Verme Mekanizmaları 163
7.1. Giriş 164
7.2. Afet Yönetimi Döngüsünde Karar Verme Sürecinin İşleyişi 168
7.3. Afet Risk Yönetiminde Kullanılan Karar Verme Yöntemleri 173
7.3.1. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 174
7.3.2. Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) 176
7.3.3. Modelleme ve Simülasyon 178
7.3.4. Makina Öğrenmesi ve Yapay Zeka 180
7.4. Sonuç 183

Dr. Öğretim Üyesi Hikmet İskender