978-975-561-601-8_kapak_th

 

Tasarım Odağında Eğitim - Üretim - Kent: Taşkışla Design Lab Deneyimi
 
Editörler:Doç. Dr. Ebru Kerimoğlu, Serim Dinç
Açıklama: İTÜ Yayınevi Ders Kitapları
Sayfa Sayısı:111
Baskı Şekli: E-Kitap
ISBN:978-975-561-601-8
İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile oluşan ve kurumsallaşan Taşkışla Design LAB, akademi, endüstri, politika üreticileri ve geliştiricileri, farklı toplumsal yapılar ve farklı sivil toplum oluşumları arasında işbirliklerinin kurulmasını teşvik edecek ortamı oluşturma amacıyla yola çıkmıştır. Böylelikle, İstanbul’daki tasarım temelli yaratıcı endüstriler ekosistemini güçlendirecek, yaratıcı ekonomi konusunda farkındalık yaratacak ve kentsel gelişim politikalarına yön verecek örgütlenme yapısını oluşturmayı hedeflemiş, ilişkili öğrenme, düşünme, yaratma ve deneyimleme sürecini pratik etmiştir.
Taşkışla Design LAB, İTÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde öğrencilerine mezun olmadan, mezun olduklarında karşılaşacakları ortamı tanıtmak, akademi dışı ile birlikte üretim yaparak kendi vizyonlarını geliştirmelerini sağlamak üzere çalışmakta, mezun olduklarında istihdam havuzuna dahil olacak gençlerin meslek pratikleri çerçevesinde ürettikleri çıktının ticarileşme kapasitesini fark etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. LAB dış paydaşlar ile birlikte kurgulanacak işbirliği yapıları içerisinde, farklı tasarım konu ve ölçeklerinde çalışmak, uzmanlar ve gençler ile birlikte üretmek, disiplinler ve kurumlar arası çalışmaların önemini anlamak-anlatmak ve söz konusu birliktelikleri kurumsallaştırarak sürdürülebilir kılmak için kurumsal yapılanma konusuna ilişkin alternatif modeller üretmek üzere çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda, tasarlanacak modellerin diğer fakülteler ve diğer kamu üniversiteleri için de yol gösterici olacak şekilde paylaşılması, söz konusu modellerin ticari değeri ile ilişkili konular da LAB kapsamında değerlendirilmektedir.
Proje süresince proje faaliyetlerine destek veren, üniversite, kamu ve özel sektör, sivil inisiyatif temsilcilerine, mezun ve eğitimini devam ettirmekte olan tüm öğrencilerimize ve uluslararası destekçi ve katılımcılara, özellikle bu kitabın oluşturulmasına destek veren yazarlarımıza katkı ve emekleri için çok teşekkür ederiz.


ÖNSÖZ

GİRİŞ

BÖLÜM 1. YARATICI EKONOMİ VE PAYDAŞLARI
Kültürel Endüstrilerde Girişimcilik: Eğitim, Kaynaklar ve Şehir Desteği
Deniz Tunçalp
Kültür Yöneticisinin Stratejik Tasarım ile Birlikte Değişen Rolü
Emre Erbirer

BÖLÜM 2. TASARIM EĞİTİMİ
Türkiye’de Mimarlık Eğitimi Üzerine Birkaç Gözlem
İpek Akpınar ve Canan Ganiç
Endüstriyel Tasarım ve Stratejik Tasarım Temelli Proje Odaklı Dersler: Taşkışla Design Lab Projesi Kapsamında İhtiyaç Belirleme Amaçlı Pilot Çalışmalar
Elif Küçüksayraç
Yoldan Çıkan Tasarımcı: Mühendislik Eğitiminden Tasarım Stüdyosu Kurmaya Bir Yolculuk
Şener Soysal

BÖLÜM 3. TASARIM, YARATICILIK VE KENT
UNESCO Yaratıcı Kentler Ağı ve Türkiye Deneyimi
Ebru Kerimoğlu
Yaratıcı Endüstriler Politika Transferi ve Fonlama
Mustafa Gül
Yaratıcı Kent, Politikalar ve Yerel Yönetimler
Deniz Özgül ve Serim Dinç

SON SÖZ

Ebru Kerimoğlu

 

Serim Dinç